VEDTEKTER for Lenningen Løypelag
Stiftet 06.04. 2008
Revidert pr. februar 2009

§ 1.Foreningens navn
Foreningens navn er Lenningen Løypelag.

§ 2. Foreningsadresse
Foreningens adresse er 2890 Etnedal, i Etnedal kommune.
Postadresse: Lenningen Løypelag, v/leder.

§ 3. Formål
Foreningen skal ha ansvar for:
- Organisering.
- Sørge for å sikre gode skiløyper til alle brukere i Lenningen området,
  herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere.
- Merking av løyper.
- Enkelt sommervedlikehold og tilrettelegging for løypepreparering av
  traseer for skiløyper innenfor Lenningen Løypelag sine områder på
  Lenningen, som også innbefatter Rotvollstølen og Elveseter. 
- Sørge for å finansiere opparbeidelse og drift av løypetrasseer
- Inngå og følge opp avtale med entreprenør om løypepreparering
- Inngå avtale med berørte grunneiere vedrørende tillatelse til motor-
  ferdsel i forbindelse med preparering, jfr. lov om motorferdsel.
- Foreningen har et ikke-økonomisk formål, overskudd avsettes til
  fremtidige investeringer.
- Sørge for å følge prepareringsplan for skiløyper i Synnfjellet,
  utarbeidet av Synnfjell Utvikling.

§ 4. Medlemskap m.v.
Medlemskap kan tegnes av følgende:
Hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer, bedrifter eller lag og foreninger.

Innmeldingskontingenten er kr 3000, Kontingenten skal innbetales etter styrets anvisning etter at medlemskap er tegnet. Medlemskap som er tegnet av eiere av landbrukseiendommer, turistbedrifter og hytteeiendommer følger eiendommen ved eierskifte. Øvrige medlemskap kan ikke overdras.

Selger av landbrukseiendom eller hytteeiendom plikter å melde fra til løypelaget om eierskifte.  Løypelaget utsteder medlemsbevis til den nye eieren.§ 5. Medlemmenes ansvar
Ingen av medlemmene i foreningen bærer personlig ansvar for foreningens forpliktelser.


§ 6.Styret
Løypelaget skal ha et styre på 5 (fem) medlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. To (2) vara medlemmer i nummerorden. Kun medlemmer er valgbare til styret.
Lederen velges for ett år av gangen. Etter det første året skal 2 styremedlemmer være på valg. Dette skjer ved loddtrekning.
Styret skal:
1.   Lede foreningen overensstemmende med vedtekter og beslutninger i
      årsmøter/medlemsmøter
2.   Kreve inn årlige løypebidrag
3.   Inngå avtaler med grunneiere om løypetraseer og motorferdsel
4.   Inngå avtale med entreprenør om preparering og vedlikehold/
      rydding av løypetraseer
5.   Sørge for at det blir utarbeidet ajourført medlemsoversikt hvert år.
6.   Fastsette innkrevingsmåte for løypebidrag og andelstegning og påse
      at disse blir betalt til rett tid
7.   Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal
      følge kalenderåret
8.   Avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag
      og arbeidsplan for kommende år
9.   Styret kan for øvrig fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva,
      og i hvilken utstrekning
10. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer eller
      varamedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen
      dobbeltstemme
11. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være
      tilgjengelig for lagets medlemmer

§ 7.  Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2 (to) ukers varsel. Innkallingen skjer ved e-post til de som har meldt inn denne og ved å gå inn på www.lenningen.no. Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

§ 8. Årsmøtet skal behandle følgende:
1.   Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
2.   Styrets årsberetning
3.   Fastsette resultatregnskap
4.   Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
5.   Valg av leder
6.   Valg av nestleder
7.   Valg av sekretær
8.   Valg av kasserer
9.   Valg av styremedlem
10. Valg av 2 vara medlemmer i nummerorden
11. Valg av valgkomité
12. Valg av to revisorer blant medlemmene
13. Prisfastsetting av kjøp av medlemskap
14. Investeringsplaner til godkjenning
15. Års budsjett og arbeidsplaner for kommende år, til etterretning.
16. Behandle saker som er nevnt i innkallingen

§  9.  På årsmøtet, og i alle saker, stemmer medlemmer med det antalle kontingenter de eier.
Medlemmene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt, men et medlem kan maksimalt stemme med 1 (en) fullmakt i tillegg til sine egne medlemskap.
Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte medlemskap og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er §§ 14 og 15, som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall. 
Dersom noen krever det, skal avstemming være skriftlig.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte
Skal holdes når styret, eller minst 20 % av medlemmene krever det.
Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken.
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 11. Medlemsmøte
Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling kan kunngjøres  i lokalpressen eller på de lokale nettstedene.
Medlemsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøtet.

§ 12. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Etter det første året skal ett medlem være på valg. Dette medlemmet trekkes ut ved loddtrekning. Etter det andre året skal ett av medlemmene som har sittet i valgkomiteen i to år, være på valg. Denne trekkes også ut ved loddtrekning. Deretter skal hvert år representanter som har sittet i tre år, være på valg.
Valgkomiteens mandat er:
1.   Foreslå valg på styremedlemmer og vara medlemmer
2.   Foreslå valg av styreleder og nestleder
3.   Foreslå valg av revisorer
4.   Eventuelt foreslå styrets honorar.
Styremedlemmer og varamedlemmer søkes fordelt slik at de ulike medlemskategorier (hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer, bedrifter eller lag og organisasjoner) er forholdsvis like godt representert.

§ 13.Uttreden
Medlemmene kan si opp sitt medlemskap pr. 30.juni, ved skriftlig å gi melding innen 1. april samme år. Medlemskontingenten refunderes ikke, og ved uttreden reduseres foreningens kapital tilsvarende det aktuelle medlemmets kontingent, og beløpet overføres til foreningens frie egenkapital.

§ 14. Oppløsning
Årsmøtet kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer, som samtidig representerer minst 1/2- parten av samtlige medlemsbevis.
Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.
Ved oppløsning skal foreningens formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, overføres til lignende formål.

§ 15. Vedtektsendringer
Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

§ 16. Tvister
Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Sorenskriveren i Valdres. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder.

For øvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapittel 32.

Lenningen, februar 2009